7 Steps เตรียมความพร้อมดำเนินธุรกิจสปา ปี 2566  

การดำเนินธุรกิจสปาในปี 2566  และอนาคต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในธุรกิจ และนำสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจสปาในระยะยาวแบบลักษณะแบบยั่งยืนด้วย  ทีม Beauty Town  ได้สรุปขั้นตอนความสำเร็จในธุรกิจนี้ เป็น 7 Steps ดังนี้ค่า

ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงบวกผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ร้านมี ควรเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในร้านของพี่น้องอย่างเร็วที่สุด เช่น มีวีดีโอแนะนำวิธีการดูแลตนเอง ด้วยพนักงานของเราเอง เทคนิควิธีการที่สามารถดูแลตนเอง วิธีการทำสปาที่บ้าน ในช่วงระหว่างที่ยัง Lockdown เป็นต้น

  • Step 2 : ยังคงต่อเนื่องเรื่องการสื่อสารเชิงบวก (Communicate)   

การสื่อสารต่อลูกค้า

Update ข้อมูลของร้านสปาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Website, Facebook Page อื่นๆ ในช่องทาง Social Media ที่ทางร้านมี โดยต้องให้ข้อมูลผ่านการสื่อสารที่ถูกต้อง เป็นจริง สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้บริการกับทางร้าน  รวมไปถึงข้อมูลที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงในการจองล่วงหน้า หรือการสมัครสมาชิกร้าน ด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็วในการส่งมอบให้ลูกค้า

การสื่อสารต่อพนักงาน

โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในทีม รวมถึงความเข้าใจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาทิศทาง โอกาสต่อความร่วมมือกับหน่วย งานอื่นๆ  มีมาตรการในการดำเนินการธุรกิจสปาที่ชัดเจน มีแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนแผนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ ความภาคภูมิใจ และแนวโน้มของความก้าวหน้าในอาชีพนี้ต่อทีมงาน

  • Step 3 : เรียนรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ (Laws and regulations)

ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ทุกๆ มาตรการ ทุกเครื่องมือในการจัดการด้านสปา ขอให้พี่น้องได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อน เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร้านสปา เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริการ ต้องมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และการรับรองจากสมาคมสปาไทย เป็นต้น เพื่อรักษามาตรฐานร้าน การสร้างแบรด์ การรักษาแบรด์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

  • Step 4 : เตรียมความพร้อมในสถานที่ที่ให้บริการและการบริการแบบเว้นระยะ (Prepare for social distancing)

ปรับปรุงร้านสปาทั้งด้านหน้า ด้านในร้าน โดยเว้นระยะเตียงที่ให้บริการ ห่าง 2 เมตร การบริการเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกค้า ห้องนั่งรอการรับบริการ ห้องผ้าที่ใช้บริการแล้ว ทุกจุดจะต้องปรับเปลี่ยนเว้นระยะ มุ่งเน้นความสะอาด และความปลอดภัยสูงสุด ทางเข้าออกร้านอาจจะเป็นคนละจุดในการให้บริการ ทั้งนี้ พี่น้องผู้ประกอบการสปาสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการระบบ รวมถึงการตรวจสอบระบบ และการบริการได้ เช่น กล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้า และทางเข้าออก เป็นต้น

  • Step 5 : การจัดการห่วงโซ่อุทาน (Supply chain)

ในยุคภาวะเศษฐกิจเช่นนี้ พี่น้องผู้ประกอบการสปา จำเป็นที่ต้องลดภาระรายจ่าย หรือลดภาระงานที่ไม่จำเป็น  ทำให้เกิดความสมดุลของสินทรัพย์ แต่ให้มุ่งเน้นลูกค้าที่สำคัญที่สุด สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงที่สุด โดยใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและแจ้งข้อมูลได้ทันที เป็นความสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ อีกด้วย

  • Step 6 :  ฝึกฝนพัฒนาพนักงานให้เชี่ยวชาญ (Train you staff)

การฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ำเสมอและให้เกิดความเชี่ยวชาญ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจสปา เพราะเป็นธุรกิจที่ยังคงต้องใช้มนุษย์เป็นหลักในการดำเนินการ ด้วยความละเอียดอ่อนของมนุษย์ ซึ่งมีความเฉพาะมากกว่าเทคโนโลยี ดังนั้น จึงต้องอบรม พัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ รวมถึง มีการอบรมให้พนักงานเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเสริมในการบริการอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนที่มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งพนักงานที่ให้บริการทางสปาจะต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบขั้นตอน โดยรักษามาตรฐานความสะอาด และกระบวนการปฏิบัติของแต่ละร้าน  เช่น ให้พนักงานร้านสปาเข้าร่วมอบรมออนไลน์แบบเสมือนจริง ในการให้บริการลูกค้าอย่างปลอดภัย อบรมมาตรการ นโยบายการรักษาความสะอาดของสถาบัน The Global Wellness

  • Step 7 :  เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในประเทศ  (Prepare for domestic tourist)

จากหลายๆ ผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่จะกลับมาใช้บริการของสปา ดังนั้น ลูกค้าร้านสปาในช่วงแรก ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ประสงค์จะใช้บริการสปา เพื่อการบำบัด ฟื้นฟูและเพื่อความผ่อนคลาย ผู้ประกอบการสปา ควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานต่างๆ ที่ตอบสนองต่อคนไทย เช่น การจัด package ในการให้บริการครบวงจรทางสปา ในราคาที่ดี และให้ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้า ก่อนที่ร้านสปาของพี่น้องจะเปิดให้บริการก่อน 1 เดือน เป็นต้น

เป็นยังไงล่ะคะ เชื่อว่าสาระสำคัญเรื่อง 7 Steps ดำเนินธุรกิจสปา ปี 2566 และอนาคตที่ได้กล่าวข้างต้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ พี่น้องกันผู้ประกอบการสปา (SPA ENTREPRENEURS) กันได้บ้างนะคะ

เราพร้อมสำเร็จไปด้วยกัน Love and Share….Beauty Town

อ้างอิง https://hospitalityinsights.ehl.edu