Day Spa คืออะไร

Day Spa คืออะไร

คำจำกัดความ Day Spa คือ สปาที่ให้บริการด้านสุขภาพ ความงาม ซึ่งให้บริการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีบริการที่พักค้าง โดยในการบริการจะมุ่งเน้นการผ่อนคลายและการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ